Hovedseksjon

Vårseminaret 2019

Kubenseminaret 5.3.2019
Tema: Fagfornyelsens 3 tverrfaglige tema

Alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes, og tas i bruk fra 2020. De gjennomgående fagene skal få nytt innhold, mens innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene blir det noen nye fag, og noen fag slås sammen. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. 

Disse tverrfaglige temaene skal prioriteres i alle fag der det er relevant:

  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling
  • Folkehelse og livsmestring 

Hvordan skal vi få dette til?

De som vil hjelpe oss å besvare dette spørsmålet var Einar Ove Standal, Seniorrådgjevar, Seksjon for utdanning og forsking, Utdanningsforbundet om Hva er bakgrunnen for valgene av de tverrfaglige temaene?

Christoffer Ringnes Klyve, nestleder Framtiden i våre hender med Bærekraftig utvikling. Og Fred Carlo Andersen, førsteamanuensis, Avdeling for Lærerutdanning, Høgskolen i Østfold om Demokrati og medborgerskap. Videre Marie Laupsa, 
koordinator for Læringstorget  ved Bjertnes vgs om Folkehelse og livsmestring.