Hovedseksjon

Tidligere Kubenseminarer

Høstseminaret 2021: Fremtidens innovative fagarbeider.


Torgeir Nyen og Johan Røed Steen fra Fafo var først ute med sitt innlegg om Fagarbeideres bidrag til innovasjon i norsk arbeidsliv. De stilte spørsmålene: Hvordan bidrar fagarbeidere og lærlinger til innovasjon i bedriftene? og på hvilke måter og gjennom hvilke prosesser? Samt; Hvilke forhold på bedrifts- og samfunnsnivå stimulerer til at yrkesfaglig kompetanse brukes til innovasjon? Dette hadde de studert 8 ulike bedrifter, og en del litteratur, for å finne svar på. Svært kort sammenfattet kom de fram til at fagarbeidere med høy faglig kompetanse (altså de kan faget og yrket sitt godt), som tar ansvar for jobben, kommer med forslag til forbedringer i arbeidsprosesser, har et åpent arbeidsmiljø der de lett kan kommunisere med ansatte høyere oppe i hierarkiet (eksempel ingeniører, ledelse) og har god kommunikasjons-, språk- og kulturforståelse , bidrar til innovasjon. Fafo bruker her et bredt innovasjonsbegrepet som både omfatter forskningsbasert innovasjon, og mer gradvis, kontinuerlig forbedring som til slutt endrer virksomheten betydelig.

Henriette Fiskum Ranum fra Ungt Entreprenørskap (UE) snakket om Hvordan fagarbeideres entreprenørielle ferdigheter kan utvikles på skolen. Hun viste til undersøkelser fra Storbritannia der det viser seg at barn blir mindre kreative ila skoleårene. Ungt Entreprenørskap jobber for å stimulere unge til å tenke kreativt ved å stille spørsmål til det de ser og opplever, se ulike svar på et spørsmål, være åpen for at spørsmål kan tolkes ulikt og at der ikke finnes kun ett svar.

Venkat Hrushikesa Varri og Sander Martinsen fra Tekxpeil (elevbedrift ved Kuben vgs) går Automatisering VG3. Gjennom sin store lidenskap for teknologi, har de 18 år gamle gründerne startet opp ungdomsbedriften Tekxpeil, hvor de har utviklet et høyteknologisk speil de mener skal revolusjonere menneskers syn på speil. Tekxpeil har blant annet har blitt kåret til Norges beste yrkesfaglige ungdomsbedrift. Sander og Venkat har mange spennende fremtidsplaner for Tekxpeil. Som bedriftens daglige leder, ble Venkat nylig valgt ut blant 13000 elever og studenter til å få delta på det nasjonale arrangementet «leder for en dag».

Sander og Venkat snakket inspirerende om hvordan de hadde opplevd det å starte sin egen bedrift og skaffe seg samarbeidspartnere for å videreutvikle og selge produktet sitt. De har måttet lære seg å ta initiativ og kontakt med næringslivet. De kontaktet Renovasjons- og gjenvinningsetaten for å få gratis glass til speilet sitt blant annet. Det første speilet de solgte var en prototype som ikke var ferdigutviklet. Dette satt i gang  en god kreativ prosess rundt hvordan det skulle videreutvikles. I tillegg får vi videreutviklet ferdigheter i fagfeltet vårt, automasjon, sier Venkat og Sander. De lærer også mye om planlegging, prosjektering, risikovurdering, handlingsplan og blir flinke til å stille spørsmål og lytte, synes de, samt hvordan prioritere og disponere tiden sin. 

 

 

Vårseminaret 2021: Jenter som velger utradisjonelt

Program med informasjon om innlederne  Invitasjon til Kubenseminaret 09.06.21..pdf

Mål:  rekruttere til og beholde jenter i yrkesfagene for å få et større mangfold.  

Spørsmål vi håper seminaret vil kunne besvare:

·         Hvorfor er det viktig å rekruttere jenter? 

·         Hvordan er status i dag? 

·         Hvordan er det å være jente i et mannsdominert arbeid? 

·         Hva kan vi gjøre for å rekruttere og beholde flere?

Temaet ble grundig belyst med mange svært spennende innlegg. Christine Nybø Brattenborg og Guro Øistensen Jørgensen, begge ansatte ved Kuben vgs, snakket om hvordan Kuben jobber for å rekruttere flere jenter til guttedominerte utdanningsprogram, mens Guro Rørvik som er leder ved Nasjonalt Senter fra realfagsrekruttering, blant mye annet ga oss 7 tips for økt kjønnsbalanse. Hun viste også til nettsidene https://www.rollemodell.no/  og https://velgriktig.no/. Margrethe M Bratt som er kommunikasjonsleder Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk på NTNU, viste til at frafallet blant guttestudentene reduseres når der er flere jenter på studiet. Hun viste også til youtube-videoene Jævlig flink som de bruker i rekrutteringssammenheng.

Seminarets 3 rollemodeller Emma Salicath, Andrea Andriansen og Marlen Aarem snakket om hvordan det er å være kvinne i en typisk mannsjobb i dag. Det var svært interessant å høre hvordan disse tre kvinnene har ganske ulike opplevelser. Til slutt snakket Marit Falkum Enerhaug fra PRIM (Prosjekt for rekruttering, inkludering og mangfold) om hvordan rekruttere og beholde kvinnelige lærlinger og fagarbeidere. PRIM-prosjektets mål er å rekruttere og beholde kvinnelige lærlinger og fagarbeidere i byggebransjen, bidra til å øke attraktiviteten til byggenæringen som en arbeidsplass for unge, også jenter, samt å tilrettelegge for et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø. PRIM-prosjektet har etablert et besøkssenter på det nye Tøyenbadet som er under oppføring. Her skal først 9. og 10. klassinger få komme, senere også videregående-elever. Et svært spennende prosjekt!

 

Våren og høsten 2020 arrangerte vi ikke Kubenseminar pga koronapandemien.

 

Høstseminaret 2019: Engasjerende om motivasjon og hvordan være den beste utgaven av seg selv

Solfrid Flateby tok Kuben med storm den dagen. Forsamlingen både skrattet og humret, og kontakten mellom foredragsholder og publikum var følbar. 

Hvordan har vi det og hvordan tar vi det, og hva gjør dette med oss som kollegaer?

Har vi tenkt over hvordan vår egen adferd virker på andre, hvordan et smil og et hei virker positivt og miljøskapende? Ja, sier nok alle, - men GJØR vi det? Eller er vi for oppslukt i vår egen verden her vi løper rundt på Kuben og klager over at gulvene er for harde?

Personlig likte jeg best spørsmålet: Hva gjør vi for å få folk til å føle seg verdifulle?
Inkluderer vi? Skaper vi samhold? Gir vi konstruktive tilbakemeldinger? Lytter vi? Deler vi kunnskap? Dette er stikkord fra dagens publikum i Sentralen, Kuben yrkesarenas største auditorium, på hva de opplever som motiverende adferd. Publikum kom fra over 15 ulike osloskoler. 

Solfrid Flateby avsluttet med sitt halve tips, som for mange var den største aha-opplevelsen: hvordan ser trynene våre ut - har vi nedovertryne når vi er sånn helt vanlig i fjeset? Sjekk deg selv i speilet og øv på å få oppovermunn. Herved følger en oppfordring til oss alle!

 

Vårseminaret 2019: Fagfornyelsens 3 tverrfaglige tema

Alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes, og tas i bruk fra 2020. De gjennomgående fagene skal få nytt innhold, mens innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene blir det noen nye fag, og noen fag slås sammen. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. 

Disse tverrfaglige temaene skal prioriteres i alle fag der det er relevant:

  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling
  • Folkehelse og livsmestring 


Hvordan skal vi få dette til?

De som vil hjelpe oss å besvare dette spørsmålet var Einar Ove Standal, Seniorrådgjevar, Seksjon for utdanning og forsking, Utdanningsforbundet om Hva er bakgrunnen for valgene av de tverrfaglige temaene?

Christoffer Ringnes Klyve, nestleder Framtiden i våre hender med Bærekraftig utvikling. Og Fred Carlo Andersen, førsteamanuensis, Avdeling for Lærerutdanning, Høgskolen i Østfold om Demokrati og medborgerskap. Videre Marie Laupsa, 
koordinator for Læringstorget  ved Bjertnes vgs om Folkehelse og livsmestring. 

 

Høstseminaret 2018: Kunstig intelligens  — hva er det og hva vil det kunne bety for skolen?

Kunstig intelligens er et felt i sterk vekst. Både bedrifter og offentlige myndigheter i mange land satser store summer på forskning og produktutvikling. Kunstig intelligens styrer allerede mye av vårt liv, i form av roboter og små datamaskiner. Disse er matet med informasjon om «intelligent atferd» og er konstruert slik at de er i stand til å løse problemer og lære av egne erfaringer. Vi stiller oss nå spørsmålet hvordan dette vil påvirke oss som jobber i skolen og elevene våre.

Til seminaret kom:

Per Kristian Bjørkeng, journalist i Aftenposten, forfatter                 

Marianne Barland, prosjektleder i Teknologirådet

Se nærmere program.

 

Vårseminaret 2018: Yrkesfagenes år

Målet med yrkesfagenes år var å bygge omdømme, øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv, øke unges interesse for yrkesfag og øke antall lærebedrifter og læreplasser. Oslo kommunes nye standardkontrakter (Oslomodellen) stiller i tillegg blant annet krav om tarifflønn mellom oppdrag, om betaling av lønn til den enkeltes bankkonto og at minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av fagarbeidere. I tillegg kommer et nasjonalt krav om bruk av lærlinger i alle offentlige kontrakter. Dette skal hindre skatteunndragelser, utnytting av arbeidskraft og sikre bruk av lærlinger — og øke rekrutteringen til yrkesfag, og fagskoler. 

Program 

 

Høstseminaret 2017: Verdensdagen for psykisk helse

Kuben tar opp tråden fra vårseminaret: Klasserommet er flerkulturelt og mangfoldig.

Ungdommers kjennskap til ulike kulturer, språk, tradisjoner, og tenkemåter, gir dem et unikt utgangspunkt og verktøy til å bygge broer mellom mennesker. Denne kunnskapen og erfaringen må bevisstgjøres slik at den kan brukes. På Høstseminaret vil vi belyse og diskutere tverrkulturell kommunikasjon og forståelse knyttet til flerkulturell oppvekst.

Innleder: Kjell Østby, Veileder og seniorinstruktør v/ FLEXid

 

Vårseminaret 2017: Ungdom og psykisk helse

Innledere: Eirik Aimar Engebretsen, Rådgiver Rosa kompetanse og Lene Berggraf, Skolepsykolog i Buskerud.

 

Høstseminaret 2016: Digitalisering - aspekter innen undervisning og arbeidsliv

Innledere: Annstein Skinnarland (BuildingSMART Norge), Rodin Lie (Innovasjon Norge) og Markus LIndholm (NIVA).

 

Vårseminaret 2016 Halvdagskonferanse: Skole og bedrift - sammen om utdanning av fremtidens fagarbeidere

Utdanningsetaten i Oslo v/avdeling for fagopplæring og Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående  inviterte aktørene i fag- og yrkesopplæringen i Oslo og Akershus til felles konferanse på Kuben yrkesarena.

 

Høstseminaret 2015: Skolen som inkluderingsarena - ensretting versus mangfold, tilhørighet og deltakelse

Innledere: Elise Farstad Djupedal (univeritetslektor NTNU), Faten Mahdi Al-Hussaini (JustUnity) og Ulrik Imtiaz Rolfsen (filmregissør)

 Innledere Høstseminaret 2015

Elise Farstad Djupedal, Ulrik Imtiaz Rolfsen og Faten Mahdi Al-Hussaini

 

Vårseminaret 2015 Frokostseminar: Fremtidens samarbeidsformer skole - arbeidsliv

Innleder: Anna Hagen Tønder (Fafo). Paneldebatt: Anna Hagen Tønder, Frank Ivar Andersen (Byggmesterforbundet), Trine Skarvang (Kuben vgs)

 

Høstseminaret 2014: Morgendagens arbeidstakere - hvem er de? - Hva slags kompetanse behøves?

Innledere: Sven Ludvigsen (Ludvikgsensutvalget), Tor Erik Groeng (seniorrådgiver, NHO), Glenn Johnsrud (Hellerud vgs) og Gaute Fjeldstad (Hellerud vgs), Trine Skarvang (Kuben vgs)

 Sven Ludviksen taler til forsamlingen

Sven Ludviksen taler til forsamlingen på Høstseminaret 2014

 

Vårseminaret 2014 Frokostseminar: Morgendagens lærere - hvem er de og hvilke kompetanser trengs for å møte fremtidige utfordringer?

Innledere: June M. Breivik (utviklingssjef BI) og Jorunn M. Dahlback (førstelektor HiOA). Paneldebatt: June Breivik, Jorunn Dahlback, Truls Olaussen Sætrang (politisk nestleder i Elevorganisasjonen), Petter Yttereng (rektor Bjørnholt skole)

Om Kubenseminaret

Kuben yrkesarena arrangerer jevnlig seminarer der vi inviterer lærere, rådgivere, ledere, samarbeidspartnere og andre interesserte til foredrag og debatt om skole og samfunn. Vårt mål er å bidra til skoleutvikling i tråd med samfunnsutviklingen og være en bidragsyter, en aktiv aktør og en formidler innen utdanning. Kubenseminaret arrangeres hver høst og vår, og var i 2021 for første gang digitalt.

Bilde av foredragsholderne på Kubenseminaret 1.12.21
Venkat Hrushikesa Varri og Sander Martinsen fra Tekxpeil􀀃􀍾elevbedrift ved Kuben vgs)
Henriette Fiskum Ranum, Ungt Entreprenørskap Oslo
Torgeir Nyen, Fafo
Johan Røed Steen, Fafo
Tilhørere på Kubenseminaret 1.12.21